Page 17 - Almanah Vodarstvo30 let
P. 17

30. Mišičev vodarski dan

03

Podravje: Zgodovina
hidroloških meritev, poplavna
ogroženost in suše

 dr. Mira Kobold, mag. Marjan Bat, dr. Petra Souvent, Anja Vihar, Andrej Golob,
 dr. Sašo Petan, dr. Andreja Sušnik, Ana Žust
 Agencija Republike Slovenije za okolje, Vojkova 1b, Ljubljana

»Meriti pomeni vedeti,« je v             Razvoj hidrološke mreže
17. stoletju zapisal Lord Kelvin.          v porečju Drave
Ko lahko izmeriš, kar opazuješ,
in to izraziš s številkami, nekaj          Sistem hidroloških opazovanj in meritev ter
veš o tem, lahko analiziraš,             število vodomernih postaj se je v zgodovini
ovrednotiš in napoveduješ. Brez           na območju Slovenije kot tudi v porečju Drave
meritev pa je vse le poezija,            spreminjalo in prilagajalo trenutnim potre-
»čez palec«, v smislu »danes je           bam in razvoju merilne opreme. Prve meritve
pa hudičevo visoka voda«. Na             na ozemlju današnje Slovenije segajo v drugo
Agenciji RS za okolje večinoma            polovico 19. stoletja v obdobje avstroogrske
nismo poeti, zato v porečju             monarhije (Bat, 2008). Po zapisih v temeljnih
Drave že od leta 1850 izvajamo            knjigah vodomernih postaj na površinskih
sistematske hidrološke meritve            vodah segajo opazovanja vodostajev v pore-
za analiziranje, preprečevanje            čju Drave v leto 1850, ko sta bili ustanovlje-
ter napovedovanje izrednih              ni vodomerni postaji Maribor in Ptuj na reki
hidroloških dogodkov.                Dravi, leta 1852 še Dravograd. Proti koncu 19.
                           stoletja so se meritve začele v Vuzenici, Borlu
                           in Ormožu na Dravi, Otiškem Vrhu na Meži in
                           Vidmu na Dravinji. Vendar pa v zbirki hidrolo-
                           ških podatkov na Agenciji Republike Sloveni-
                           je za okolje (ARSO) ne razpolagamo s podat-
                           ki, ki bi za porečje Drave segali v 19. stoletje.
                           Najstarejši podatki so iz leta 1926 za Maribor.
                           Starejše podatke bi našli v hidroloških leto-
                           pisih, ki jih je na Dunaju takrat zbiral in tiskal
                           Hydrographicshe Zentralbureaus.

Hidrološke meritve na porečju Drave ter spremljanje Po drugi svetovni vojni so meritve postajale
in napovedovanje poplav in suš. Foto: arhiv ARSO.  sistematične, število postaj je naraščalo, ka-
                           kovost merjenih podatkov se je izboljševala z

                                                     17
   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22