Page 14 - Almanah Vodarstvo30 let
P. 14

Organiziranost upravljanja voda reke Drave skozi zgodovino

  tih pobočjih. Naravni vodotoki so skromno        porečju reke Drave na slovenskem ozemlju,
  vzdrževani in zgrajena infrastruktura posta-      tako v ravninskem delu, kot na hudourniškem
  ja dotrajana in vse manj učinkovita. Pretočna      območju. Pri tem je nenadomestljivo znanje
  sposobnost hidrografske mreže in obstojnost       rečne nadzorne službe in ekipe za varstvo
  vodnih objektov nazaduje. Velike pregrade in      voda. Po posebnem povabilu VGP Drava Ptuj
  podporni zidovi stojijo ponekod le še iz na-      izvaja koncesijo tudi na vodnem območju slo-
  vade. Načete brežine in hudourniški pragovi       venskega morja s pritoki, vključno s službo
  predstavljajo vse večjo grožnjo. Pičli odme-      varstva obalnega morja (SVOM). Na območju
  rek denarja za vodarstvo ne zadošča za re-       celotne Slovenije pa izvaja intervencije pri
  dno vzdrževanje niti obstoječih objektov niti      razlitjih nevarnih snovi. Delež vodnogospo-
  naravnih strug vodotokov, da o investicijskem      darske dejavnosti pa je daleč premajhen za
  vzdrževanju ali o novih investicijah ne govori-     zagotovitev obstoja VGP, zato si morata pris-
  mo. A vedno se ohranja žarek upanja – takšna      krbeti delo in zaslužek na trgu. Ker tudi v tem
  imenitna zgodba je pred kratkim končana         delu vztrajajo na strokovno sorodnem izbo-
  gradnja (s pretežno evropskimi sredstvi) vi-      ru del, ohranjajo ter predstavljajo dragoceno
  sokovodnih nasipov ob reki Dravi v Dogošah       bazo izkušenj in znanja za izvajanje hidroteh-
  na desnem bregu in ob Dupleku na levem         ničnih gradenj. S koncesijo prevzete naloge
  bregu, kar je res velik dosežek v finančnem,      opravljajo nadvse prizadevno, odgovorno in
  strokovnem in gradbenem smislu in ne na-        naravi prijazno, uspešno po meri danih mož-
  zadnje v dobro ljudi.                  nosti, da bi bil vodni sistem v dobrem stanju,
                              da bi vode ne ogrožale ljudi, da bi ljudje ne
  Več kot 10 let je trajalo, da je mlada država      ogrožali voda.
  pripravila Zakon o vodah (sprejet 2002), ki naj
  bi bil prilagojen novim družbenim razmeram       VGB Maribor in VGP Ptuj organizirata vsako
  v tržnem gospodarstvu. Žal pa so še vedno        leto, letos že tridesetič, strokovno srečanje
  mnoge zakonske rešitve iz leta 1993 (Zakon       Mišičev vodarski dan. Dravski vodarji priva-
  o varstvu okolja) in leta 2002 (Zakon o vodah)     bijo kolege iz strokovnih upravnih in vladnih
  neuresničene, morda celo neuresničljive. Za-      okolij, da izmenjajo svoja znanja, videnja in
  nje je bil včasih uporabljen najpreprostejši      dobre namene za dobro stanje slovenskih
  način, črtanje dela zakona. Tako npr. konfe-      voda. Več kot trideset napisanih prispevkov
  renc o vodah, ki bi naj nasledile vodne skup-      in več kot dvesto udeležencev vsakoletnega
  nosti, ni več v predpisih. Pogosto ni načina ali    srečanja je gotovo izkaz vrednosti tega do-
  pa tudi ne želje po spremljanju in analiziranju     godka.
  posameznih veljavnih določil zakona. Nedo-
  rečeno stanje prav gotovo ni koristno za or-      Za sklep
  ganizirano upravljanje voda.
                              Umno organizirano vodno gospodarstvo, ure-
  Tradicionalno obliko organiziranosti in izva-      jena vodna infrastruktura, vzdrževana korita
  janje dejavnosti ohranjata le še Vodnogospo-      naravnih vodotokov ter zagotavljanje in va-
  darsko podjetje Drava Ptuj in Vodnogospo-        rovanje vodnih zalog omogočajo načrtno in
  darsko podjetje Hidrotehnik Ljubljana. Med       nadzorovano rabo ter izrabo vodnih danosti
  dediče tradicionalne dejavnosti in organizi-      in varujejo ljudi in okolje pred možnim škod-
  ranosti lahko štejemo tudi Vodnogospodarski       ljivim delovanjem voda. Skrb za trajno za-
  biro Maribor, ki uspešno nadaljuje osnovno       gotavljanje vzdrževanja in razvoja vodnega
  dejavnost projektiranja, snovanja in nadzora      sistema, kot pomembnega pogoja za razvoj
  na področju vodnogospodarske in komunalne        slovenske družbe, je nedvomno velik javni
  infrastrukture ter namakalnih sistemov, ne le      interes. Tej obvezi se ne bi smeli odpoveda-
  na dravskem območju.                  ti. Dodatno pomembnost pa vodarstvu dajejo
                              zunanji trendi in obveznosti EU, ki postavljajo
  VGP Drava Ptuj opravlja kot koncesionar         vode, vodno infrastrukturo in vodni prostor v
  javno vodnogospodarsko službo v celotnem        ospredje. Smo že tako razvita družba (sistem

14
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19