Page 19 - Almanah Vodarstvo30 let
P. 19

30. Mišičev vodarski dan

Slika 2
Vodomerne postaje površinskih voda v porečju Drave.

rat poznane posebnosti napajanja in preta-      okoli 13. Naslednja analiza in presoja stro-
kanja podzemnih voda v Dravski kotlini. Po      kovnih potreb ter optimizacija merilne mreže
tem letu, ko so z meritvami globin do podze-     je bila izvedena leta 1990. Na podlagi pozna-
mne vode ugotovili osnovne značilnosti reži-     vanja konceptualnih modelov toka podzemne
ma podzemne vode, se je med letoma 1961       vode in ob usmeritvi, da se z merilnim mes-
in 1989 število merilnih mest zmanjšalo na      tom pokrije vse prostorsko in vodooskrbno

Slika 3
Vodomerna postaja Otiški Vrh na Mislinji pred prenovo (slika levo) in po njej v projektu BOBER (slika desno). Foto: arhiv ARSO.

                                                                 19
   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24