Page 15 - Almanah Vodarstvo30 let
P. 15

30. Mišičev vodarski dan

odločanja, finance, kadri), da jih bomo lahko
izpeljali?

Delo z vodami, v vodnih objektih in na vod-
nih zemljiščih zahteva vrsto specializiranih
strokovnjakov, načrtovalcev, operativcev in
nadzornikov, mojstrov s teoretskim in prak-
tičnim znanjem ter dolgoletnimi izkušnjami,
ki se prenašajo iz roda v rod. To mora biti sku-
pinsko delo predanih vodarjev z zagotovljeno
zaposlitvijo v dolgoročno izbranih vodnogo-
spodarskih delovnih organizacijah, varovanih
pred dampinškim trgom.

Viri

1.	 Franc Avšič, univ. dipl. inž. gradb.: Ob 70-letnici vo-
   darstva v Sloveniji, 2. slovenski kongres o vodah,
   Podčetrtek, 2017.

2.	 Lojze Blenkuš, dipl. inž. gradb.: Vodno gospodar-
   stvo v Sloveniji – danes in jutri, Gradbeni vestnik,
   št. 11, 1967.

3.	 Dimitrij Bertoncelj, dipl. inž. gradb.: Vodno gospo-
   darstvo skozi stoletja, Publikacija ob 40-letnici
   VGP Maribor, 1985.

4.	 Ivan Juvan, univ. dipl. inž. gozd.: Drava, nekdaj
   plovna reka, Mednarodna konferenca o Dravi, Ma-
   ribor, 1992.

5.	 Dr. Franci Steinman, univ. dipl. inž. gradb.: Voda,
   naš prostor, naš čas, mi. Slovenski vodar, št. 3,
   1996.

Pogled na obdelana kmetijska polja v spodnjem toku reke
Drave. Foto: Zmajsko društvo KAP Jasa.

                               15
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20