Page 9 - Almanah Vodarstvo30 let
P. 9

30. Mišičev vodarski dan

Prostor reke Drave med Mariborom in Ptujem je obsegalo široko območje poplavnih logov, travnikov in pašnikov z vijugasto
matično strugo in številnimi rokavi. Avtor slike: Janez Jurij Flexner, 1690.

njenih danosti varujejo ljudi in         Reka Drava v Sloveniji
okolje pred možnim škodljivim
delovanjem voda. Skrb za trajno         Drava izvira daleč od nas, v Alpah Južne Ti-
zagotavljanje vzdrževanja            rolske. Potem ko zapusti Italijo, priteče skozi
in razvoja vodnega sistema,           Avstrijo po Koroški v Slovenijo. Državno mejo
pomembnega pogoja za razvoj           prestopi pri Libeličah, ko meri njeno porečje
slovenske družbe, je nedvomno          že več kot enajst tisoč kvadratnih kilometrov,
velik javni interes. Tej obvezi         na slovenskem ozemlju pa pridobi še 3270
se ni mogoče odpovedati.             kvadratnih kilometrov prispevnega območja,
                         kar predstavlja 16,4 % ozemlja naše države.
Uvod                       Značilnosti Drave (vodnatost, kakovost idr.)
                         zato v pretežni meri določa ravnanje z vodami
Vloga in pomen vodnega gospodarstva sta se    gorvodno. Dolžina njenega toka po Sloveniji
skozi zgodovino nenehno spreminjala, o tem    od Libelič do Zavrča je 124 km, nato teče še
pričajo številne arheološke najdbe in dognanja  24 km kot slovensko-hrvaška mejna reka in
o razvoju človeške družbe. Temeljna značil-   nas jugovzhodno od Središča ob Dravi povsem
nost je, da so bili vodnogospodarski sistemi in zapusti. Od Dravograda do Maribora je dra-
ureditve izvajani, ko je bila dosežena tolikšna vska dolina urezana v alpski svet med gorami
ustrezna organiziranost družbe (učinkovit    Pohorja na desnem bregu ter Kobanskega in
sistem odločanja, zadostne finance in uspo-   Kozjaka na levem bregu. Od Maribora mimo
sobljeni kadri), da je bilo možno planiranje in Ptuja in Ormoža postane Drava ravninska reka
doseganje skupnih ciljev na področju voda in   panonskega sveta. Vzdolž vsega toka spreje-
vodnega gospodarstva. Tudi izostanek inve-    ma številne pritoke. Poleg hudournikov s hri-
sticij v vodnogospodarsko dejavnost je odraz   bovitega območja so večji desni pritoki Meža z
družbenega stanja v posameznih obdobjih.     Mislinjo in Dravinja s Polskavo ter levo obre-
                         žna Pesnica s Sejanco iz Slovenskih Goric.

                         Posebno pomembna lastnost reke Drave je
                         bila v preteklosti transportna plovnost, ki je
                         dajala močan gospodarski in družbeni utrip

                                                             9
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14