Page 6 - Almanah Vodarstvo30 let
P. 6

Uvodnik

        ležuje že svojo 30. ponovitev. Na njem sloven-
        ska stroka vsakoletno predstavlja dosežke in
        nova spoznanja in jih širi tako med vodarji kot
        tudi med širšo javnost.

        Seveda pa je zgodovina slovenskega vodar-
        stva precej daljša. O tem, kako široko je po-
        dročje vodarstva in kako daleč nazaj sega or-
        ganizirano in načrtno upravljanje voda, lahko
        beremo tudi na straneh tega zbornika, kjer
        avtorji predstavljajo posamezna področja in
        dosežke stroke v preteklih obdobjih, z začet-
        ki, ki segajo v devetnajsto stoletje. Vodarska
        stroka je bila na mariborskem območju in v
        Podravju vseskozi močna in dobro razvita,
        njeni dosežki pa marsikdaj pionirski. Naj bo
        predstavljeni pregled preteklih dosežkov in
        spoznanj navdih in vzpodbuda za nadaljnji ra-
        zvoj, pa tudi vzpodbuda mladim, da bi se od-
        ločili za to področje dela, saj je vzgoja kadrov
        ena ključnih nalog vsake stroke.

        S povečevanjem sredstev, namenjenih uprav-
        ljanju voda in novim investicijam, se stanje po
        letih krize izboljšuje, pa vendar je pred nami
        še veliko nalog in izzivov. Ob znanju, ki ga
        premore slovenska stroka, pa sem prepričan,
        da je pred nami svetla in s čisto vodo bogata
        prihodnost!

        Ob 30. obletnici želim Mišičevemu vodarske-
        mu dnevu, ki je z leti prerasel skorajda že v
        pravo vodarsko institucijo, še mnogo uspe-
        šnih ponovitev!

           Odplutje po pristanku na Lentu v Mariboru, okoli leta 1930.
           Foto: Drago Simončič.
           Zasebna domoznanska zbirka Primoža Premzla.

6
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11