Page 5 - Almanah Vodarstvo30 let
P. 5

30. Mišičev vodarski dan

01

Uvodnik

Tomaž Prohinar

Ko je bila pred dobrimi štirimi leti ustanov-   več od povprečja EU. Zato jo žal jemljemo kot
ljena Direkcija Republike Slovenije za vode,   nekaj samoumevnega in smo prepričani, da
je slovensko vodarstvo preživljalo eno tež-    nam je ne more zmanjkati in da se njena ka-
jih obdobij v svoji zgodovini. V tem obdobju   kovost ne more poslabšati.
so Slovenijo prizadele številne poplave, ki
so povzročile ogromno materialno škodo.      Pa vendar je lahko takšen občutek lažen in
Dojemanje javnosti, pa tudi politike, se je ob  varljiv. Povpraševanje in pritiski na vode in
omembi pojma upravljanje voda večinoma      vodne vire se nenehno povečujejo. Zato je za
omejevalo na zmanjševanje poplavne ogro-     našo prihodnost pomembno zavedanje, da je
ženosti in slabo vzdrževane vodotoke. Glav-    upravljanje voda precej več kot samo ureja-
nina pričakovanj javnosti do direkcije pa je   nje vodotokov. Da sta še bolj pomembni nalo-
bila osredotočena ravno na ureditev razmer    gi, ki sta povezani z varovanjem voda in ohra-
na področju vzdrževanja vodne infrastruk-     njanjem dobrega stanja voda na eni strani in
ture in vodnih ter priobalnih zemljišč ter na   odločanjem o smotrni in primerni rabi voda
zagon novih investicij v gradbene ukrepe za    na drugi strani.
zmanjševanje poplavne ogroženosti.
                         Stroka se tega predobro zaveda, veliko pa bo
Z vzpostavitvijo boljših pogojev in izboljša-   treba še postoriti, da bo to postalo vsesploš-
njem stanja na področju vzdrževanja in inve-   no prepričanje in razmišljanje ter da odgovo-
sticij v preteklih letih se strah pred poplava-  ren odnos do vode postane del naše vzgoje in
mi sicer umika iz naslovov in udarnih novic    vsakodnevnega življenja.
ob vsakem napovedanem deževju. O vodi
in vodah pa se še vedno veliko govori. Vodo    K širjenju pomena odgovornega ravnanja z
prepoznavamo kot strateški vir, naravno bo-    vodo in vodnimi zemljišči in zavedanju o pos-
gastvo in razvojni potencial Slovenije. Imamo   ledicah naših dejanj pripomorejo tudi številni
srečo, da je Slovenija izjemno vodnata država   dogodki, ki jih organizira stroka. Eden izmed
– prebivalec Slovenije je ima na voljo štirikrat njih je tudi Mišičev vodarski dan, ki letos obe-

Splavi na Lentu v Mariboru, okoli leta 1930. Foto: Drago Simončič. Zasebna domoznanska zbirka Primoža Premzla.

                                                        5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10